İŞYERİNDE KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

İşbu İşyerinde Kamera İle İzleme Faaliyeti Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Alsancak Dostlar Fırını Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Şirket içerisinde kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Yöntemlerimiz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz

Görüntü kaydı alan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Şirket’e ait, tüm işletmelerimizin dış cepheleri, şube içerisinde müşteri ve çalışanların görüldüğü alanlar, depolar, mutfaklar, ofisler, yemekhane, üretim ve paketleme, güvenlik noktaları lokasyonlarında otomatik olarak işlenecektir.

Elde edilen kişisel verileriniz; başta veri sorumlusu operasyonlarının, taşınır mal ve kaynakların ve fiziksel mekan güvenliğinin teminin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve Kanun’un 5. maddesi 2. bendi çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülüğü ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaati gereği işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde, (i) saklama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.) aldığımız üçüncü kişilere, (ii) şirketimiz adına hareket eden hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) yetkili kurum ve kuruluşlara ve bahsedilen amaçlar doğrultusunda aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilecektir.

4. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, haklarınıza ilişkin talebinizi/taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

Posta adresi: Kıbrıs Şehitleri Cad. N:120 Alsancak, İzmir

E- posta adresi: kvkk@alsancakdostlarfirini.com

Kep adresi: alsancakdostlarfirini@hs01.kep.tr