GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz Alsancak Dostlar Fırını Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (“Alsancak Dostlar Fırını”) tarafından, işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 10. Maddesi “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” hükmü ile www.alsancakdostlarfirini.com adresli internet sitesi aracılığıyla siz site ziyaretçisi/kullanıcılarının toplanan kişisel verileri ve bu verilerin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

Alsancak Dostlar Fırını olarak kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşleme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Alsancak Dostlar Fırını, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, belirli, açık ve meşru olmakla beraber bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekte ve ilgili Kanun ve mevzuattaki yükümlülüklerine uygun hareket ederek kişisel verilerinizin korunması için gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu hususta, Alsancak Dostlar Fırını Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politası’nı linki ile inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, sitede yürütülen faaliyetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde toplanmaktadır. Alsancak Dostlar Fırını ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan “Bize Ulaşın” formu, e-posta adresi ve yine Alsancak Dostlar Fırını ürünlerinden sipariş verebilmeniz amacıyla, Online Satış sekmesi aracılığıyla, müşteri girişi yoluyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci bendi uyarınca, kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Sitenin ziyareti, sitede sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, site aracılığıyla gönderdiğiniz görüş ve önerilerinize ulaşabilmemiz, iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Mal/hizmet satış süreçlerini yürütebilmemiz, geri bildirimleriniz doğrultusunda mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerini yürütebilmemiz, ürün/hizmetlerimizin pazarlama süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Sistem yönetimimizi sağlayabilmemiz, sorunları belirleyebilmemiz, sitemizi geliştirebilmemiz, faaliyetlerimiz, sitemiz ile ilgili güncellemeleri size iletebilmemiz,
 • Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verebilmemiz,
 • Mal / hizmet satış süreçlerini yürütebilmemiz,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetim süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülebilmemiz,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğu değerlendirilmemiz,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi gibi amaçlarla Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve işbu amaç için gerekli olan azami ve kanuni süreler kadar muhafaza edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde bulunan, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, program, hosting gibi) aldığımız üçüncü kişilere, hizmet sağlayıcılarına, danışmanlık firmaları ile yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilgili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Güvenliği

Sitemiz üzerine eklenmiş olan bir bağlantı veya bir link aracılığıyla üçüncü kişilerin kişisel veri işleme faaliyetleri, işbu Gizlilik Politikası kapsamında değildir.

Alsancak Dostlar Fırını olarak, kişisel verilerinizi korumak için gerekli ve yeterli her türlü hukuki, idari ve teknik tedbirleri aldığımızı bildiririz. Fakat, internet ortamında yapılan veri aktarımlarının veyahut veri depoma sistemlerinin yüzde yüz güvenli olduğunu taahhüt etmek mümkün değildir.

6. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu çerçevede Şirketimize Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Açıklamalarınızı içeren talebinizi;

a. Islak imzalı bir dilekçe ve ekli kimlik belgesi ile,

b. KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya

c. Noter kanalı ile veya

d. Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Posta adresi: Kıbrıs Şehitleri Cad. N:120 Alsancak, İzmir

E- posta adresi: kvkk@alsancakdostlarfirini.com

Kep adresi: alsancakdostlarfirini@hs01.kep.tr